polaroid skin

found on 16th @ sanchez this polaroid skin.
polaroid picture skin